ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی توسط پژوهشگران کشور

ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی توسط پژوهشگران کشور

متخصصان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت گجتی هوشمند شده اند که جنبه درمانی و سرگرمی دارد.به گزارش آزینیک به نقل از معاونت علمی و فناوری، هدست هوشمند یکی از محصولاتی است که توسط پژوهشگران کشور با تاکید بر علوم اعصاب تولید شده است. البته اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز فناوری های به کار رفته در آن هستند.
این محصول را باید به صورتی یک رابط مغز و کامپیوتر به حساب آوریم. چونکه سیســتمی مبتنــی بــر رایانــه اســت و ســیگنال های مغــز را بــا روش هــای متنوعــی اندازه گیــری و آن هــا را تجزیــه و تحلیــل می کند.
در ادامه این سیستم خاصیت هایــی را از فعالیت هــای مغــزی اســتخراج و آن خاصیت هــا را بــه خروجی هایــی تبدیــل کرده کــه بــرای جایگزیــن کردن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا بهبــود عملکردهــای انســان بــه کار مــی رود.
این محصول، قــدرت تمرکــز افــراد را در سـنین مختلف می افزاید و علاوه بر آن بـرای سـنین پاییــن بــه عنــوان اســباب بازی هوشــمند به کار می آید. کوچک و قابل حمل بودن از خاصیت های آنست.
همچنین این محصول علاوه بر این که یک نرم افزار بومی است، ابزاری برای سنجش سطح سلامت و کمکی برای بهبود درمان هم شمرده می شود.
در ســاخت ایــن محصــول از علــوم اعصــاب، نوروفیدبــک و فنــاوری اطلاعات اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن آن شــاهد همگرایــی فنــاوری اطلاعات و علــوم شــناختی هســتیم.

1400/05/24
13:32:39
0.0 / 5
748
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
آزینیک