مطالب آزینیك

به روزرسانی ایستگاه فضای دوردست ناسا در استرالیا

به روزرسانی ایستگاه فضای دوردست ناسا در استرالیا
ستاری:

شمار شركتهای دانش بنیان در تابلوی بورس بزودی به ۳۵ می رسد

شمار شركتهای دانش بنیان در تابلوی بورس بزودی به ۳۵ می رسد

جنس ماده كشف شده در نیمه تاریك ماه مشخص شد

جنس ماده كشف شده در نیمه تاریك ماه مشخص شد

ساخت سیستم بریكس سنج آنلاین

ساخت سیستم بریكس سنج آنلاین

ابداع نخستین باتری تمام سیال فلزی كه در دمای اتاق مایع می ماند

ابداع نخستین باتری تمام سیال فلزی كه در دمای اتاق مایع می ماند

سطل زباله نانویی تولید شد

سطل زباله نانویی تولید شد
در قالب یك رویداد ملی؛

مسابقه طراحی نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

مسابقه طراحی نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

توسعه بازار محصولات سلولی

توسعه بازار محصولات سلولی

ساخت رباتی كه سرعت تحقیقات علمی را بیشتر می كند

ساخت رباتی كه سرعت تحقیقات علمی را بیشتر می كند

شناسایی شتابدهنده های مهم در عرصه زیست فناوری

شناسایی شتابدهنده های مهم در عرصه زیست فناوری
لینک دوستان آزینیك
آزینیک